Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2017 m. lapkričio 21 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8026641
Šiandien: 4333
Dabar: 22
Prenumerata
Konkursai
Konkursas Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

(Skelbimas išspausdintas 2017-03-01 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Konkursai į valstybės tarnybą“ skelbimo numeris: 34948

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pareigybė: Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu

Nr. A2- 82 P

 

ŠVIETIMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UGDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir efektyvų bendrosios kultūros, etnokultūros politikos įgyvendinimą, vykdyti bendrosios kultūros, etnokultūros viešąjį administravimą, stebėti, analizuoti, vertinti bendrosios kultūros, etnokultūros būklę ir rajono gyventojų reikmes, kuruoti kultūros įstaigas, vykdyti vadybinės ir organizacinės veiklos priežiūrą bei teikti metodinę pagalbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – bendrosios kultūros ir etnokultūros politikos įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, vadybos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų etiką, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, žinoti bendrąją kultūrą ir etnokultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Kultūros ministro įsakymus, savivaldybės institucijų teisės aktus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti konsultacijas;

6.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja, rengia, apibendrina duomenis apie kultūros programų poreikių tenkinimo būklę savivaldybėje, atlieka kultūros įstaigų paslaugų kokybės analizę, kaupia duomenų banką, analizuoja, atnaujina, apibendrina įstaigų pateiktus duomenis, teikia informaciją Kultūros ministerijai, savivaldybės institucijoms, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, visuomenei užtikrindamas teikiamos informacijos aktualumą, objektyvumą ir patikimumą;

7.2. teikia informaciją visuomenei apie teikiamas kultūros programas ir jų formas;

7.3. konsultuoja kultūros įstaigų vadovus teisės aktų, švenčių ir kitų kultūros renginių organizavimo, įgyvendinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo ir kitais kultūros klausimais, siekiant užtikrinti veiksmingą kultūros politikos įgyvendinimą ir pateikti objektyvią ir aktualią informaciją;

7.4. dalyvauja organizuojant kultūros įstaigų vadovų pasitarimus, metodinius seminarus, rengia pranešimus, siekiant pateikti objektyvią, išsamią ir savalaikę informaciją apie kultūros sistemos pokyčius ir tendencijas;

7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros strategiją, nustatant jos tikslus ir priemones jiems pasiekti, rengia savivaldybės tikslines kultūros programas;

7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės metinę kultūrinės veiklos programą, skyriaus metinį veiklos planą, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, rengia ir teikia skyriaus vedėjui metinę kultūros srities veiklos ataskaitą;

7.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktoriaus įsakymų projektus pagal šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas bei skyriaus vedėjo pavedimus, juos derina;

7.8. bendradarbiauja visais lygmenimis įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, nustatant savivaldybės ilgalaikius kultūros plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti ir siekiant sėkmingo skyriaus veiklos programų (planų) įgyvendinimo;

7.9. tiria gautus piliečių ir institucijų prašymus, skundus, pareiškimus, atsako į juos teisės aktų nustatyta tvarka, pagal priskirtas veiklos sritis ir kompetenciją sprendžia juose keliamas problemas;

7.10. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant įgyvendinti komisijoms ir darbo grupėms iškeltus uždavinius;

7.11. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Kultūros ministerijos bei kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių kultūros veiklą;

7.12. stebi, analizuoja ir vertina kultūros būklę savivaldybėje, kaip tenkinami savivaldybės gyventojų kultūriniai poreikiai, vykdo priskirtų kultūros įstaigų, kurių savininkė yra rajono savivaldybės taryba, veiklos stebėseną ir priežiūrą, siekiant užtikrinti valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimą;

7.13. koordinuoja kultūros darbuotojų atestacijos vykdymą, vertina jų veiklą, konsultuoja kultūros įstaigas atestacijos vykdymo klausimais;

7.14. koordinuoja ir dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo ir kitus viešuosius kultūros renginius;

7.15. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir puoselėjimu, atstovauja savivaldybei Žemaitijos regioninėje etninės kultūros globos taryboje, rūpinasi kraštotyrine veikla, profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje, organizuoja kultūrinės veiklos programų konkursus, rūpinasi savivaldybės kultūrinės veiklos sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

7.16. rengia savivaldybės etninės kultūros plėtros programas, projektus, užtikrinančius etninės kultūros ir vietos tradicijų tęstinumą ir turtinimą, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.17. analizuoja Raseinių krašto istorijos muziejaus, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbą renkant, fiksuojant, tyrinėjant ir saugant etninės kultūros vertybes, rūpinasi etninės kultūros vertybių populiarinimu ir sklaida;

7.18. koordinuoja kultūrinės veiklos metinių ir mėnesio veiklos planų rengimą, koordinuoja ir vykdo kultūros programų priežiūrą;

7.19. dalyvauja organizuojant rajono, šalies ir tarptautinius kultūros renginius;

7.20. organizuoja meninės leidybinės veiklos projektų ir nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursus, vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą, siekiant paskatinti rajono gyventojų, įstaigų, bendruomenių ir NVO kūrybines iniciatyvas, veiklas bei meno įvairovę;

7.21. organizuoja ir koordinuoja kultūros įstaigų akreditavimo, kultūros ir meno darbuotojų atestacijos komisijų darbą, rengia šią veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

7.22. savivaldybės nustatyta tvarka išduoda leidimus savivaldybės teritorijoje organizuojamiems masiniams renginiams;

7.23. rengia skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų (raštų, ataskaitų, protokolų) projektus, padėkas, kvietimus, informaciją ir kt.;

7.24. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________________

 

Dokumentai teikiami iki 2017-03-21 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 428) 41 562; el. paštas: renata.kiziene@raseiniai.lt

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.