Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. rugsėjo 22 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8747033
Šiandien: 775
Dabar: 24
Prenumerata

 
 
Mokinių pasiekimai

   

2018-2019 m. m. Raseinių rajone bazine mokykla paskirta Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018-2019 mokslo metams paskirta bazinė mokykla - Prezidento Jono Žemaičio gimnazija. 

       Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

       Eksternas asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

       Eksternai, prašymus pateikę bazinės mokyklos direktoriui iki spalio 24 dienos, pasirinktus brandos egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos (iki 2019 m. birželio 21 d.), prašymus dar galės pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

       Pateikiant prašymą, privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje arba vairuotojo pažymėjimą), vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą). Vidurinį išsilavinimą įgijusieji užsienyje – švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo, studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, arba studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui ir užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys) ir kvitą apie grynųjų pinigų įmoką už pasirinktus laikyti brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą po 14,48 Eur).

      Visa naujausia informacija apie brandos egzaminus pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriuje, tel. (8 428) 79 592; el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt arba  Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Kalnų g. 3, Raseiniai, el. p. raseiniugimnazija@raseiniai.lt, svetainė http://www.raseiniugimnazija.lt/ugdymas/egzaminai.

 


 

INFORMACIJA APIE RASEINIŲ RAJONO MOKYKLŲ KANDIDATŲ PASIRINKIMUS 2018 METAIS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS     

   2018 m., kaip ir praėjusiais metais, šalyje vykdomi 12 ugdymo programų dalykų valstybiniai brandos egzaminai ir 4 ugdymo programų dalykų mokykliniai brandos egzaminai. Brandos atestatui gauti yra privaloma išlaikyti du brandos egzaminus (privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros ir antrasis – laisvai pasirenkamas). Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti, be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Prašymus šiemet pateikė (iki sausio 16 d. dėl menų ir technologijų, o iki vasario 24 d. - dėl kitų brandos egzaminų) laikyti brandos egzaminus (su VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniais, eksternais ir buvusiais mokiniais) 364 kandidatai (2017 m. – 355). Visi jie pasirinko laikyti 1256 brandos egzaminus (2017 m. –1234). 

   Bendrojo ugdymo mokyklų kandidatų  (2018 m. vasario 24 d.) buvo 277 (2017 m. – 278), jie pasirinko laikyti 1048 egzaminus. Jei per pastaruosius trejus metus kandidatai rinkosi vis daugiau egzaminų, tai šiemet to pasakyti negalima. Vidutiniškai rajone vienam kandidatui tenka 3,45 egzamino (2017 m. – 3,77, šalyje - 3,47), o šalyje – 3,56 egzamino. Daugiausiai egzaminų rinkosi Ariogalos (po 4,2)  ir Prezidento Jono Žemaičio (po 3,9) gimnazijų abiturientai.

   Iš visų rajone pasirinktų 1256 egzaminų 986 yra valstybiniai (78,5 %)  ir 270 – mokyklinių egzaminų (rajone - 21,5 %, šalyje –20,2 % ; 2017 m. rajone – 20,9 %, šalyje – 20,8 %). Valstybinius brandos egzaminus labiau rinkosi Ariogalos (95,8 %) ir Prezidento Jono Žemaičio (93,2 %) gimnazijų abiturientai. RTVM mokiniai šiemet pasirinko 60 valstybinių egzaminų (2017 m. – 58), tai sudaro 28,9 % visų RTVM mokinių pasirinktų egzaminų. 

   Iš bendrojo ugdymo mokyklų kandidatų 6 brandos egzaminus pasirinko 4 abiturientai (2017 m. niekas nesirinko); 5 egzaminus – 57 kandidatai (2017 m. – 55 kandidatai), tai sudaro 21,5 % visų pasirinkusiųjų; 4 – 130 kandidatų, tai sudaro 49,1 % (2017 m. – 61,2 %), 3 - 51 kandidatas, tai sudaro 19,2 % (2017 m. – 19,1 %), 2 - 23 kandidatai, tai sudaro 8,7 % visų pasirinkusiųjų. Iš jų 21 kandidatas (2017 m. – 18) rinkosi tik po du mokyklinius egzaminus. 

   Iš viso rajone 14 eksternų rinkosi 22 egzaminus (2017 m. 8 eksternai – 12 egzaminų), 3 buvę mokiniai (2017 m. – 7 buvę mokiniai rinkosi 8 egzaminus) rinkosi 3 egzaminus. 

   Lentelėje pateikiami duomenys apie visų rajone esančių kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus. 

Dalykai

Kandidatų, pasirinkusių konkretų egzaminą, skaičius

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

212

202

267

240

Užsienio kalba (rusų)

-

3

-

1

Užsienio kalba (anglų)

222

222

257

251

Užsienio kalba (vokiečių)

-

-

3

8

Matematika

214

213

245

158

Informacinės technologijos

26

21

20

20

Biologija

84

88

108

115

Chemija

16

16

23

30

Fizika

19

16

15

27

Istorija

125

132

174

161

Geografija

68

63

80

137

Iš viso egzaminų                             

986

976

1192

1148

   Šiais metais lyginant su 2017 m. nežymiai sumažėjo pasirinkusių istorijos valstybinį brandos egzaminą, visų kitų egzaminų pasirinkimas padidėjo arba buvo analogiškas (anglų kalba, chemija, matematika) praėjusių metų pasirinkimams.  Pirmieji metai, kai niekas nesirinko rusų kalbos egzamino, antri metai, kai niekas nesirinko vokiečių kalbos. Populiariausi egzaminai, be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, yra: anglų kalba, pasirinko 222 abiturientai – 17,7 % (šalyje – 18,9 %) visų pasirinktų egzaminų; matematika – 214 – 17 % (šalyje – 16,7 %), istorija – 125, tai sudaro 10 % visų pasirinktų egzaminų (šalyje – 9,2 %). 

   Visų rajono abiturientų 2018 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinkimas (58,2 %, šalyje – 60,8 %) yra didesnis už mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros (41,8 %, šalies – 39,2 %) egzaminą, Bendrojo ugdymo mokyklose valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinkimas (75,5 %) yra žymiai didesnis už mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros (24,5 %) egzaminą. Šalyje daugiau rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros (pirmi metai per visą brandos egzaminų organizavimo laiką), rusų kalbos ir fizikos brandos egzaminus, rajone daugiau rinkosi istorijos, biologijos, geografijos, anglų kalbos, matematikos, chemijos, informacinių technologijų egzaminus. 

   Nuo 2016 m. pertvarkytas užsienio kalbų egzamino organizavimas. Jis vykdomas pagal bendrus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo reikalavimus, naujai įvestos egzamino kalbėjimo dalies laiką (2018 m. vyks balandžio 4-5 dienomis) kasmet skelbia Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Kalbėjimo daliai galioja valstybinių brandos egzaminų vykdymo reikalavimai: vyksta egzaminų centruose, vertina du vertintojai, mokinių atliktys yra įrašomos, rezultatai skelbiami bendrai su kitomis egzamino dalimis (klausymu, skaitymu ir rašymu) bendrai. Visi valstybiniai brandos egzaminai vyks Raseinių miesto mokyklose paskirtuose egzaminų centruose, didžioji jų dalis - Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje. Paskutinis egzaminas – chemijos - vyks birželio 22 d. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje. 

   Lentelėje pateikiami duomenys apie visų rajone esančių kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus.          

Dalykai

Kandidatų skaičius

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

152

146

117

165

Menai

12

11

14

25

Technologijos

106

101

78

111

Muzikologija

-

-

-

-

                          Iš viso                       

270

258

209

301

     

   Šiais metais lyginant su 2017 m. mokyklinius brandos egzaminus pasirinkusių kandidatų skaičius iš esmės kito mažai.

   Mokykliniai (menų ir technologijų) brandos egzaminai mokyklose vyksta nuo sausio 22 d., o vertinimas vyks paskirtuose vertinimo centruose gegužės 9 – 18 dienomis. Mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks tą pačią dieną – birželio 2 dieną – kaip ir valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. 

   2017-2018 mokslo metais abiturientams įvedus brandos darbą, 2017 m. rugsėjo 18 d. iš viso jį rinkosi 3 kandidatai. 2018 m. kovo 15 d. vykusiame brandos darbų pristatyme dalyvavo du abiturientai. 

   Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25 – liepos 4 dienomis. Dėl įvairių priežasčių nelaikiusiems brandos egzaminų, o taip pat neišlaikiusiems lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, bus galima laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą pakartotinės sesijos metu birželio 25 d. bazinėje mokykloje - Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje.

   Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki 2018 m. liepos 12 d., apeliacijų rezultatus – iki liepos 18 d. 

   Kandidatas, nesutinkantis su valstybinio brandos egzamino darbo vertinimu, per 2 darbo dienas (mokyklinio brandos egzamino – per 3 darbo dienas) nuo rezultatų paskelbimo dienos, gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.

 

Jonas Tamošaitis ,Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas  2017 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»
 
2016 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2016 metais laikyti brandos egzaminus »»»

2015 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»
 
Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2015 metais laikyti brandos egzaminus »»»
  

2014 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2014 metais laikyti brandos egzaminus »»»

Informacija apie 2013 m. Raseinių rajono mokyklų PUPP ir abiturientų brandos egzaminų rezultatus »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų 2013 metų brandos egzaminų pasirinkimą

2013 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai


Informacija apie Raseinių rajono abiturientų brandos egzaminų 2012 m. rezultatus

 

Informacija apie 2012 metų brandos egzaminų pasirinkimą

 

2012 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai ir mokinių skaičius 

 

 MOKINIŲ PASIEKIMAI TAIKANT STANDARTIZUOTUS TESTUS
 

Raseinių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius ataskaita »»»
 
Raseinių rajono 2016 m. mokinių pasiekimai taikant standartizuotus testus »»» 
 

Raseinių rajono 2015 m. mokinių pasiekimai taikant standartizuotus testus »»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018-09-17 14:41:10
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.