Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. rugsėjo 19 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8735094
Šiandien: 795
Dabar: 116
Prenumerata

 
 
Skelbimai
PASTATO, ESANČIO STOTIES G. 3, PALIEPIŲ K., ARIOGALOS SEN., RASEINIŲ R. SAV., NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai

2. Informacija apie nuomojamą turtą:

Garažas (registro Nr. 95/17601, unikalus Nr. 7297-2006-0015, inventorinis Nr. T02T/1002001/1, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1B2p, nuomojamos patalpos indeksas P-1, patalpos plotas 50,50 kv. m.), esantis adresu: Stoties g. 3, Paliepių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios  charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Nuomojamų turto naudojimo patalpos paskirtis – Garažų

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis nuompinigių dydis – 10 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Joki e mokesčiai į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais (jeigu tokių mokesčių atsiranda).

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – 5 metai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas ir prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo pabaigos raštu pranešusiam nuomotojui, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, esančiam V. Kudirkos g. 5, Raseiniuose, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 25 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Laisvos formos pasiūlymas, kuriame nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai.

2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.

3. Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus).

4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Darius Čėsna, tel. (8 428) 55 907, el. p. darius.cesna@raseiniai.lt.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas. rekvizitai

Pradinis įnašas – 30 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Raseinių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010041400000163, LUMINOR BANK AB.

Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Darius Čėsna, tel. (8 428) 55 907.

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2018 m. gegužės 25 d. 10.00 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniuose, 110 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas kitas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-64 patvirtintos Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklės.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.