Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. birželio 21 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8537060
Šiandien: 195
Dabar: 7
Prenumerata

 
 
Konkursai
Konkursas Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

(Skelbimas išspausdintas 2018-02-07 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Konkursai į valstybės tarnybą“ skelbimo numeris: 37545

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pareigybė: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymu

Nr. A2-403 P

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti pagrindines Vaiko teisių konvencijos, Civilinio kodekso, Vaiko teisių pagrindų įstatymo nuostatas, rengti ieškininius pareiškimus teismui ir ginti vaikų teises bei teisėtus interesus nagrinėjant bylas visų pakopų teismuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - vaiko teisių apsaugoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, socialinio darbo, psichologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę, kaip metų darbo patirtį;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. būti susipažinusiam su Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, vaiko teises, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

6.7. turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus;

7.2. kreipiasi dėl vaiko teisių ir teisėtų jo interesų pažeidimo, dėl globos ir kitos jiems reikalingos socialinės paramos į atitinkamas valstybines institucijas ir reikalauja, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimo priežastys, atstovauja Skyriui teismuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai, teikia metodinę paramą, konsultacijas, sprendžia kitas vaiko teisių ir interesų apsaugos, jų globos, rūpybos problemas;

7.3. įkurdina likusius be tėvų globos vaikus, rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl laikinosios globos (rūpybos) steigimo, sudaro ir vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą, gina vaiko teises, šalina aplinkybes, dėl kurių vaikai šeimoje neprižiūrimi ar pažeidžiamos jų teisės;

7.4. susipažįsta su šeimos socialinėmis, buitinėmis gyvenimo sąlygomis, teikia išvadas, dalyvauja teismo procese ir gina vaiko teises bei teisėtus interesus, nagrinėjant civilines bylas dėl  santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas arba abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai, sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyriumi, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo ir apribojimo panaikinimo, santuokinio amžiaus sumažinimo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir nustatymo, taip pat kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, kai teismas priima nutartį;

7.5. surenka visą reikiamą medžiagą ieškininių pareiškimų rengimui dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir globėjo skyrimo;

7.6. lankosi socialinės rizikos šeimose, organizuoja socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įrašymą į apskaitą, išbraukimą iš apskaitos ir apskaitos duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą;

7.7. lankosi šeimose, tikrina nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas, paima vaiką iš šeimos, kitų teisėtų vaiko atstovų ar kitos jo buvimo vietos, renka, kaupia ir sistemina informaciją apie vaiko teisių apsaugą, jo priežiūrą, teisių pažeidimus, rengia išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams ir kreipiasi dėl socialinės globos ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo, teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai, dalyvauja šios darbo grupės veikloje, siekiant pašalinti vaiko teisių pažeidimų priežastis ir sąlygas;

7.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.9. vykdo nepilnamečių globos (rūpybos) priežiūrą;

7.10. organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą);

7.11. duoda sutikimą dėl nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, ir rūpintojo gyvenimo skyrium;

7.12. renka informaciją iš teisėsaugos institucijų apie būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių teistumą, vaiko tėvų, sveikatą, apie nepilnamečių nėštumą, gimdymą, taip pat informuoja apie vaikus, patyrusius smurtą, vaikų savižudybes ar psichikos sutrikimus ir šių reiškinių prevenciją, apie girtaujančius, vartojančius narkotines ir toksines medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą vaikus ir šių reiškinių priežastis, sąlygas ir prevenciją;

7.13. įstatymų nustatytais atvejais, kai kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei, kartu su policija nedelsiant paima vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, ar kitos vaiko buvimo vietos ir perduoda jį globoti (rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka;

7.14. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie šeimas ir jose augančius vaikus, kurių asmenines, socialines bei turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė, taip pat neprižiūrimus socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, jų elgesį;

7.15. teikia informaciją tėvui ar motinai apie vaiką, negyvenantį kartu, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei, daro neigiamą poveikį jo elgesiui;

7.16. organizuoja prevencinį darbą su tėvais, juos atstojančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti, savo elgesiu daro jiems neigiamą įtaką, kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl įstatymuose numatytų civilinių, administracinių, baudžiamųjų poveikio priemonių tokiems tėvams ar juos atstojantiems asmenims taikymo;

7.17. teikia duomenis vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis;

7.18. pagal gyventojų prašymus teikia teismui pažymas dėl buto pardavimo, įkeitimo ar kitų turtinių klausimų, kai šeimoje yra nepilnametis vaikas;

7.19. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;

7.20. rengia metines ataskaitas apie priskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus darbui tobulinti;

7.21. nuolatos atnaujina kompiuterinėje duomenų bazėje SPIS informaciją apie rizikos grupės šeimas, vaikų globą (rūpybą), įvaikinimą, smurto prieš vaikus atvejus ir atstovavimą vaikų interesams teisme;

7.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________

 

   Dokumentai teikiami iki 2018-02-28 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
   2. valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
   3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

   Telefonas pasiteirauti: (8~428) 41 562; el. paštas: renata.kiziene@raseiniai.lt

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.