Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. spalio 17 d.

Prisijungimas

Prenumerata

 
 
Konkursai
Skelbimas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

(Skelbimas paskelbtas 2018-06-08 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Karjera viešajame sektoriuje“/ „Pakaitinių atrankos“, skelbimo numeris: 7448)

 

Atranką organizuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pareigybė: Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas).

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
 2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A2-203

 

EKONOMIKOS IR ŪKIO DEPARTAMENTO VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS vYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti rajono Savivaldybės patikėjimo teise valdomo, rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą, naudojimą, priežiūrą, jo inventorizavimą ir teisinį registravimą, įgyvendinti skyriaus funkcijas turizmo ir verslo skatinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo klausimais.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje –  turto valdyme ir priežiūroje, strateginiame planavime.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities rekreacijos ir turizmo mokslų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, turizmo ir verslo plėtrą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, vietos savivaldą, raštvedybos taisykles, rajono Savivaldybės dokumentų ruošimo tvarką;

6.3. turėti ne mažesnę kaip1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer);

6.5. mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip pradedančio vartotojo A2 lygiu.

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja rajono Savivaldybės patikėjimo teise valdomo, rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą, naudojimą, priežiūrą;

7.2. atlieka turto naudojimo analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai ar administracijos direktoriui dėl turto panaudojimo tikslingumo (ruošia pasiūlymus jo remontui arba nurašymui, negyvenamųjų patalpų nuomos, perdavimo ar suteikimo naudotis);

7.3. koordinuoja perimamo rajono Savivaldybės nuosavybėn įstatymais ar kitais būdais jai priskirtą turtą, rengia nekilnojamojo turto apskaitos vykdymui reikalingą medžiagą (organizuoja valstybės turto perėmimą, perimto turto perdavimą naudotojams);

7.4. organizuoja rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų bei statinių nuomos, panaudos sutarčių bei perdavimo kitiems subjektams aktų ruošimą ir tvarkymą;

7.5. rengia užsakymus bei reikalingus dokumentus pastatų ir statinių techninei inventorizacijai bei teisinei registracijai atlikti ir teikia juos Valstybės įmonei Registrų centras;

7.6. organizuoja turto pirkimą, ruošia dokumentus turtui pirkti, vykdo jo įteisinimą;

7.7. formuoja ir įgyvendina turizmo politiką bei planuoja ir koordinuoja turizmo raidą rajone;

7.8. teikia informaciją ES ir kitoms institucijoms, visuomenės informavimo priemonėms apie rajoną turizmo ir bendradarbiavimo turizmo klausimais srityse;

7.9. teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai, rengiant turizmo plėtros programas (strategijas) rajone, rengia dokumentus turizmo ir verslo klausimais;

7.10. koordinuoja verslo klausimus, analizuoja rajono verslo būklę ir teikia siūlymus verslo aplinkai gerinti;

7.11. teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl verslo skatinimo programų ruošimo, įgyvendinimo ir finansavimo, dalyvauja sudarant sąlygas verslo plėtrai rajone;

7.12. kuruoja rajono Savivaldybei pavaldžias įstaigas, atsakingas už turizmą ir verslą rajone, bendradarbiauja su jomis skatinant turizmo ir verslo plėtrą rajone;

7.13. teikia siūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl rinkliavų ir mokesčių (individualios veiklos fiksuotų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto, paveldimo turto, žemės nuomos ir žemės ir kt.) dydžių nustatymo bei lengvatų taikymo rajono Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims;

7.14. koordinuoja prekybos ir kitų paslaugų teikimo klausimus, administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą skyriaus veiklos klausimais;

7.15. teikia duomenis valstybės pagalbos klausimais bei informaciją ir ataskaitas Konkurencijos tarybai skyriaus veiklos srityje;

7.16. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus savo veiklos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, teikia konsultacijas savo veiklos klausimais;

7.17. atsako į rajono Savivaldybės tarybos narių paklausimus;

7.18. dalyvauja rajono Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe, rajono Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, kai sprendžiami pareigybei pavesti klausimai;

7.19. pradeda administracinio nusižengimo teiseną, atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, surašo administracinio nusižengimo protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas savo veiklos klausimais, kuriais turi administracijos direktoriaus įgaliojimus;

7.20. archyviškai tvarko pagal dokumentacijos planą dokumentų bylas savo veiklos klausimais ir perduoda jas už archyvo tvarkymą atsakingam specialistui;

7.21. dalyvauja ruošiant ir ruošia ataskaitas savo veiklos klausimais;

7.22. ruošia ir teikia rajono Savivaldybės tarybai sprendimų projektus bei administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.23. tvarko pavestų užduočių vykdymą Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje;

7.24. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Dokumentai teikiami iki 2018-06-29 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 428) 41 562; el. paštas: justina.miniotaite@raseiniai.lt

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.