Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. vasario 20 d.
Įveskite el. pašto adresą
Atsisakyti naujienų
Įveskite telefono numerį:
Įveskite el. pašto adresą

Prisijungimas

Naujienų siuntimo užsakymas
Įveskite telefono numerį:
Visos
Visos
Naujienos
Skelbimai


 
 
Konkursai
Atranka Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra II įstaigų grupės.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus personalo klausimais, atlikti personalo administravimo funkcijas.

4. Pareigybės pavaldumas – vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, viešųjų įstaigų, švietimo įstaigų darbą, asmens duomenų teisinę apsaugą;

5.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti konsultacijas ir išvadas;

5.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia darbo sutartis, teisės aktų projektus (įsakymus, potvarkius dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, nuobaudų skyrimo, valstybės tarnybos termino pratęsimo valstybės tarnautojams) ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

6.2. organizuoja konkursus, pavedus atlieka pretendentų į rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų ir rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigas atrankos komisijos sekretoriaus funkcijas;

6.3. skaičiuoja naujai priimtų valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

6.4. teikia, teisės aktų nustatyta tvarka pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai formas 1 SD, 9 SD ir 12 SD;

6.5. pasirašytinai supažindina priimamus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su pareigybių aprašymais, administracijos darbo reglamentu, kolektyvine sutartimi ir kitais galiojančiais lokaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą;

6.6. formuoja, kaupia ir archyviškai tvarko valstybės tarnautojų, darbuotojų, rajono Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų asmens bylas, perduoda jas darbuotojui, atsakingam už bylų saugojimą pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir registrų sąrašą;

6.7. išduoda rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pažymėjimus, vykdo jų apskaitą ir įstatymų nustatyta tvarka sunaikina negaliojančius pažymėjimus;

6.8. atlieka darbdavio įgalioto atstovo funkcijas, nustatytas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, rengia rekomendacijas, teikia konsultacijas rajono Savivaldybės administracijos darbuotojams, dirbantiems valstybinėje tarnyboje dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo;

6.9. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre (VATARAS) ir sistemoje „Biudžetas VS“, juos registruoja, renka, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja, atnaujina;

6.10. registruoja administracijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų darbo sutartis;

6.11. dalyvauja rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo, pareigybių aprašymo ir vertinimo darbe komisijos sekretoriaus teisėmis, konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo klausimais, vertina parengtų pareigybių aprašymų atitiktį galiojantiems teisės aktams, atlieka darbo pareigų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų tyrimus;

6.12. rengia mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja Tarybos, mero ar administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje;

6.13. rengia tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiką, jei toks sudaromas, vykdo jo apskaitą ir kontroliuoja jo vykdymą, kiekvienų metų pabaigai inventorizuoja atostogas ir pateikia tai pagrindžiantį dokumentą administracijos buhalterijai;

6.14. registruoja administracijos direktoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais ir pateikia juos vykdytojams, teikia duomenis rajono Savivaldybės internetinei svetainei skyriaus veiklos klausimais pagal teisės aktų reikalavimus;

6.15. vykdo funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija (kiek pavedama skyriui);

6.16. vykdo kitus su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų ir pareigų tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių atlikimą laiku;

7.2. už netinkamą pareigų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Gyvenimo aprašymą.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami iki 2018-11-02 Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 316 kab. darbo dienomis 8-17 val., penktadienį 8-15 val. arba el. paštu justina.miniotaite@raseiniai.lt.  Apie atranką kandidatai bus informuoti asmeniškai. Telefonas pasiteirauti - (8 428) 41 562, el. paštas - justina.miniotaite@raseiniai.lt.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 


 
 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.