Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. sausio 22 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8198050
Šiandien: 618
Dabar: 121
Prenumerata
Konkursai
Raseinių miesto seniūnijos seniūnas (savivaldybėje)

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

(Skelbimas išspausdintas 2017-09-08 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Karjera viešajame sektoriuje“ skelbimo numeris: 36404)

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pareigybė: Raseinių miesto seniūnijos seniūnas (savivaldybėje).

Pareigybės aprašymas:

 

                 PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 5 d.

įsakymu Nr. A2-375 P

 

 

RASEINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raseinių miesto seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Raseinių miesto seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga įgyvendinti rajono Savivaldybės administracijos vidaus administravimo funkcijas administracijos struktūriniame teritoriniame padalinyje: skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, administruoti viešąsias paslaugas, išduoti leidimus laidoti, atlikti notarinius veiksmus, vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, rajono Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus administravimo funkcijų įgyvendinimas seniūnijos teritorijoje.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, socialinę politiką, notarinių veiksmų atlikimą, viešųjų paslaugų teikimą, viešuosius pirkimus, gyvenamosios vietos deklaravimą, bendruomenių steigimą ir jų veiklą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja rajono Savivaldybės priimtų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;

7.2. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

7.3. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugos  ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

7.4. dalyvauja organizuojant civilinę saugą, įgyvendinant civilinės saugos priemones seniūnijoje;

7.5. inicijuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus seniūnijoje;

7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

7.7. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

7.8. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, rajono Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

7.9. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

7.10. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

7.11. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

7.12. organizuoja ir (arba) kontroliuoja rajono Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

7.13. rūpinasi seniūnijos teritorijoje esančių kelių, vandens telkinių ir poilsiaviečių priežiūra, gyventojų aprūpinimu geriamuoju vandeniu;

7.14. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

7.15. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

7.16. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

7.17. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

7.18. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

7.19. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

7.20. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

7.21. teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirašyti sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

7.22. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

7.23. išduoda leidimus laidoti;

7.24. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nėra notarų biurų;

7.25. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

7.26. registruoja pats arba paveda registruoti gyventojų skundus ir prašymus, juos nagrinėja ir atsako į juos teisės aktų nustatytais terminais;

7.27. išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri, kaip laikomasi prekybos viešose vietose taisyklių;

7.28. teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų rajono Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir rajono Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, rajono Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, rajono Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

7.29. prireikus rengia rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

7.30. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su rajono Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

7.31. dalyvauja rajono Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

7.32. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.33. dalyvauja įgyvendinant švietimo, medžioklės, žemės ir kitus įstatymus, teikia pagalbą valstybės įstaigoms įgyvendinant įstatymus;

7.34. užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą;

7.35. organizuoja Rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo klausimu įgyvendinimą;

7.36. derina leidimus reklaminiams stendams statyti ir kontroliuoja jų pastatymą;

7.37. priima sprendimus savo kompetencijos klausimais;

7.38. susirašinėja su įstaigomis, organizacijomis savo veiklos klausimais;

7.39. konsultuoja seniūnijos bendruomenių atstovus, seniūnijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie rajono Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių, valstybės institucijų veiklą rajono Savivaldybės teritorijoje, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui;

7.40. kontroliuoja, ar teikiant administracines, viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

7.41. rengia seniūnaitijų sudarymo projektus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

7.42. organizuoja seniūnaičių rinkimus, esant poreikiui šaukia seniūnaičių sueigas;

7.43. rengia seniūnijos nuostatų ir seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, vertina pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.44. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.

______________

 

Dokumentai teikiami iki 2017-09-28 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

                      Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

                      1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
                      2. valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
                      3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

                      Telefonas pasiteirauti: (8~428) 41 562; el. paštas: justina.miniotaite@raseiniai.lt 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.