Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. rugsėjo 22 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8746924
Šiandien: 666
Dabar: 22
Prenumerata

 
 
Parama būstui įsigyti, išsinuomoti

 

TEISĖS AKTAIINFORMACIJA LAUKIANTIEMS EILĖJE SOCIALINIO BŪSTO 


   Raseinių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas »»»

 

Informacija asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą būstui išsinuomoti ir jau įrašytoms į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto ar jo sąlygų pagerinimo sąrašus

   Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – įstatymas). Nuo įstatymo įsigaliojimo dienos neteko galios Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.
   Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 4 punktu asmenys ir šeimos, turinčios teisę į paramą būstui išsinuomoti ir jau įrašytos į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto ar jo sąlygų pagerinimo sąrašus, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. atvykti į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių (118 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniuose) patikslinti šeimos ir asmens duomenis. Reikalingi šie dokumentai:

 1. Patvirtinta Gyventojo (šeimos) turto deklaracija, įskaitant ir gautas pajamas už kalendorinius metus. Ši deklaracija gaunama VĮ Mokesčių inspekcijoje.
 2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą/neturimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
 3. Seniūnijos pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos narių).

   Vadovaujantis įstatymo 16 straipsnio 7 dalies 9 punktu asmenys ir šeimos, kurios iki nustatytos datos nepateiks Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto deklaracijos, bus braukiamos iš sąrašų. 
  


INFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIRAŠYTI Į EILĘ SOCIALINIAM BŪSTUI GAUTI


Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą ir gyvenantiems savivaldybės socialiniame būste

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215, priimtu 2014 m. spalio 9 d. ir įsigaliojusiu nuo 2015 m. sausio 1 d., socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo šeimoms ir asmenims, įrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.

Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 1. Šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
 2. Šeima ar asmuo, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 1 dalyje nustatytais atvejais mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos per kalendorinius metus neviršija Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto dydžių, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.
 3. Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti šio straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.
 4. Asmenys ir šeimos, kuriems minėtame įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos. 

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 3264 Eur ir turtas – 5712 Eur.
 2. Dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 6426 Eur ir turtas – 11424 Eur.
 3. Keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1938 Eur ir turtas vienam asmeniui – 5712 Eur. 

Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą sąrašus turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą bei pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinį būstą ar būsto sąlygų pagerinimą:

 1. Pajamų ir turto deklaraciją už kalendorinius metus, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
 2. Šiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).
 3. Pažymą apie asmens (šeimos) LR teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą gyvenamąjį būstą valstybės įmonėje Registrų centre.
 4. Suaugusių šeimos narių pasus ar asmens tapatybės kortelę.
 5. Santuokos ar ištuokos liudijimą arba sutuoktinio mirties liudijimą.
 6. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas.
 7. Jei pilnametis vaikas studijuoja, pažymą iš mokymosi įstaigos.
 8. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo).
 9. Našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis) (gimimo liudijimas, teismo sprendimas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma, kurioje nurodoma, kad našlaitis iki pilnametystės buvo globojamas ir pilnai išlaikomas valstybės).

   Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:

 1. jaunų šeimų;
 2. šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių);
 3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;
 4. neįgaliųjų ir šeimų, kuriuose yra tokių asmenų;
 5. bendrąjį;
 6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

   Informuojame, kad tiek socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos, tiek pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti metines turto ir pajamų deklaracijas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų yra išbraukiami iš sąrašų socialiniam būstui nuomoti.

   Asmenys ir šeimos norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka su atitinkamu prašymu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamą vietą, o jei asmuo gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją. 

   Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2) forma »»»   
   Asmens, pageidaujančio išsinuomoti socialinį būstą ar gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensaciją, anketa »»»

Informaciją teikia vyresnioji specialistė Jolita Pamedytytė, tel. (8 428) 41 554, el p. jolita.pamedytyte@raseiniai.lt  


VALSTYBĖS REMIAMA PASKOLA PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI


Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms »»»
 
 
 Valstybės iš dalies kompensuojama būsto paskola

   Paskola skirta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų žmonių būsto poreikiams tenkinti – būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. Suteikiama 10 arba 20 proc. subsidija gali būti panaudota daliai iš dalies kompensuojamos būsto paskolos ar daliai pradinio įnašo apmokėti.

Sąlygos paskolai gauti:

 • Turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus yra mažesni nei šie LR Vyriausybės nustatyti dydžiai:
 1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 8 976 Eur ir turtas – 13 158 Eur;
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 12 546 Eur ir turtas – 26 724 Eur;
 3. keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 15 096 Eur ir turtas – 35 598 Eur;
 4. šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 2 550 Eur ir turtas vienam asmeniui – 8 466 Eur;
 • Įgyjamas pirmasis būstas (kai paskola skirta būsto įsigijimui).

 

Kas gali gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto paskolą?

   Teisę gauti valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus turi asmenys ir šeimos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

 1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

     a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

     b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

     c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, ir jeigu jie yra:

 1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos;
 2. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, - apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus.
 2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
 4. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija.
 5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
   a) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo,
   b) teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo,
   c) mirties liudijimas. 

      Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma »»»

 

Kreditus teikiančios kredito įstaigos

   2015 m. liepos 15 d. pasirašytos sutartys su šiomis kredito įstaigomis, kurios 2015-2017 m. teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus: 

 1. AB „Swedbank“
 2. SEB bankas
 3. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus - Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);
 4. Kaišiadorių kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus - Kauno m., Kaišiadorių r., Elektrėnų sav., Prienų r., Jonavos r., Trakų r., Širvintų r.);
 5. Raseinių kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus - Kėdainių r., Kauno r., Jurbarko r., Tauragės r., Kelmės r., Radviliškio r., Raseinių r.);
 6. Šiaulių kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus - Šiaulių m., Kelmės r., Joniškio r. ,Radviliškio r., Pakruojo r., Akmenės r., Telšių r.).

 


NORINTIEMS GAUTI BŪSTO NUOMOS KOMPENSACIJĄ


Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

 1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybėje (šeimos atveju – vieno sutuoktinių), taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
 2. kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Įstatyme nustatytų dydžių.
 3. kurios neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba kurių nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
 4. kurie yra įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą;
 5. kurie pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus Savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Asmenys ir šeimos, norintys pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą.
 3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
 4. Būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nesate jam skolingas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą. 

Informaciją teikia vyresnioji specialistė Jolita Pamedytytė, tel. (8 428) 41 554, el p. jolita.pamedytyte@raseiniai.lt

  


SĄRAŠAI Gaunančių būsto nuomos kompensaciją sąrašas
 

Eil. nr.

Vardo ir pavardės pirmosios raidės

Šeimos narių skaičius

1.

J. R.

1

2.

N. R.

1

3.

A. L.

2

4.

D. M.

6

5.

I. M.

4

 

INFORMACIJA APIE SUTEIKTĄ SOCIALINĮ BŪSTĄ ASMENIMS AR ŠEIMOMS NE EILĖS TVARKA

 1. V. A. (duomenys neskelbtini), kai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.
 2. K. G. (duomenys neskelbiami), kai šeima augina penkis ir daugiau vaikų, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.
 3. S. S. (duomenys neskelbiami), kai šeima augina penkis ir daugiau vaikų, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.
 4. V. P. (duomenys neskelbtini), kai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.
 5. J. P. ir R. P., kai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.

 

   Būstų sąrašas »»»

   Parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas »»»

 

 

 

 

 

 Informacija atnaujinta: 2018-09-04 11:46:44
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.