Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2017 m. lapkričio 21 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8026623
Šiandien: 4315
Dabar: 14
Prenumerata
Mokinių pasiekimai


INFORMACIJA APIE RASEINIŲ RAJONO MOKYKLŲ KANDIDATŲ PASIRINKIMUS 2017 METAIS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS

   2017 m. šalyje vykdomi 12 ugdymo programų dalykų valstybiniai brandos egzaminai ir 4 ugdymo programų dalykų mokykliniai brandos egzaminai. Brandos atestatui gauti yra privaloma išlaikyti du brandos egzaminus (privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros ir antrasis – laisvai pasirinktas). Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti, be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Prašymus šiemet (iki sausio 16 d. pateikė dėl menų ir technologijų, o iki vasario 24 d. - dėl kitų brandos egzaminų) laikyti brandos egzaminus (su VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokiniais, eksternais ir buvusiais mokiniais) pateikė 355 kandidatai (2016 m. – 384). Visi jie pasirinko laikyti 1234 brandos egzaminus (2016 m. –1401).

   Bendrojo ugdymo mokyklų kandidatų (2017 m. vasario 24 d.) buvo 278 (2016 m. – 308), jie pasirinko laikyti 1048 egzaminus. Pastaruosius trejus metus kandidatai rinkosi vis daugiau egzaminų, vidutiniškai rajone vienam kandidatui tenka 3,77 egzamino (2016 m. – 3,65, šalyje - 3,47), o šalyje – 3,47 egzamino. Daugiausiai (vidutiniškai daugiau kaip po 4 egzaminus) egzaminų rinkosi Prezidento Jono Žemaičio ir Nemakščių Martyno Mažvydo (po 3,9) gimnazijų abiturientai.

   Iš visų rajone pasirinktų 1234 egzaminų 976 yra valstybiniai egzaminai (79,1 %) ir 258 – mokykliniai egzaminai (rajone - 20,9 %, šalyje –20,8 % ; 2016 m. rajone – 14,9 %, šalyje – 21,4 %). Valstybinius brandos egzaminus labiau rinkosi Prezidento Jono Žemaičio (94 %) ir Nemakščių Martyno Mažvydo (89 %) gimnazijų abiturientai. RTVM mokiniai šiemet pasirinko 58 valstybinius egzaminus (2016 m. – 56), tai sudaro 31,2 % visų RTVM mokinių pasirinktų egzaminų.

   Iš bendrojo ugdymo mokyklų kandidatų 6 brandos egzaminų niekas nesirinko (2016 m. pasirinko 2 kandidatai); 5 egzaminus – 55 kandidatai (2016 m. – 66 kandidatai), tai sudaro 19,8 % nuo visų pasirinkusiųjų; 4 – 170 kandidatų, tai sudaro 61,2 % (2016 m. – 55,2 %), 3 - 53 kandidatai, tai sudaro 19,1 % (2016 m. – 17,9 %), 2 - 4 kandidatai, tai sudaro 1,4 % (2016 m. – 4,8 %) nuo visų pasirinkusiųjų . Tai rodo, kad kasmet daugiau kandidatų renkasi didesnį kiekį egzaminų. 18 kandidatų (2016 m. – 8) rinkosi tik po du mokyklinius egzaminus.

   Iš viso rajone 8 eksternai rinkosi 12 egzaminų (2016 m. 11 eksternų – 15 egzaminų), 7 buvę mokiniai (2016 m. – 6 buvę mokiniai rinkosi 7 egzaminus) rinkosi 8 egzaminus.

   Lentelėje pateikiami duomenys apie visų rajone esančių kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus.

Dalykai

Kandidatų, pasirinkusių konkretų egzaminą, skaičius

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

202

267

240

250

Užsienio kalba (rusų)

3

-

1

1

Užsienio kalba (anglų)

222

257

251

185

Užsienio kalba (vokiečių)

-

3

8

5

Matematika

213

245

158

170

Informacinės technologijos

21

20

20

32

Biologija

88

108

115

101

Chemija

16

23

30

23

Fizika

16

15

27

30

Istorija

132

174

161

177

Geografija

63

80

137

105

         Iš viso egzaminų                             

976

1192

1148

1079

 

   Šiais metais lyginant su 2016 m. labiausiai sumažėjo pasirinkusių valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, nežymiai sumažėjo pasirinkusių anglų kalbos, matematikos, biologijos, geografijos ir istorijos egzaminus, pirmieji metai, kai niekas nesirinko vokiečių kalbos egzamino. Populiariausi egzaminai, be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, yra: anglų kalba, pasirinko 222 abiturientai – 18 % (šalyje – 18,5 %) nuo visų pasirinktų egzaminų; matematika – 213 – 17,3 % (šalyje – 16,3 %) istorija – 132, tai sudaro 10,7 % nuo visų pasirinktų egzaminų (šalyje – 9,2 %).

   Visų rajono abiturientų 2017 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinkimas (58 %, šalyje – 59,7 %) yra didesnis už mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros (42 %, šalies – 40,3 %) egzaminą, Bendrojo ugdymo mokyklose valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasirinkimas (73,1 %) yra žymiai didesnis už mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros (17,5 %) egzaminą. Šalyje daugiau rinkosi rusų kalbos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos ir anglų kalbos brandos egzaminus, rajone daugiau rinkosi istorijos, biologijos ir geografijos egzaminus. Pirmieji metai, kai šalyje daugiau negu rajone rinkosi valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

    Lentelėje pateikiami duomenys apie visų rajone esančių kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus.

Dalykai

Kandidatų skaičius

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

146

117

165

167

Menai

11

14

25

20

Technologijos

101

78

111

110

Muzikologija

-

-

-

1

                          Iš viso                       

258

209

301

298

 

   Šiais metais lyginant su 2016 m. padidėjo lietuvių kalbos ir literatūros ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus pasirinkusių kandidatų skaičius.

   Užsienio kalbų įskaita nuo 2016 m. tapo oficialia užsienio kalbų egzamino dalimi. Jis vykdomas pagal bendrus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo reikalavimus, laiką (2017 m. balandžio 10-12 dienomis) kasmet skelbia NEC. Kalbėjimo daliai galioja valstybinių brandos egzaminų vykdymo reikalavimai: vyksta egzaminų centruose, vertina du vertintojai, mokinių atliktys yra įrašomos, rezultatai skelbiami bendrai su kitomis dalimis. 2017 m. vokiečių kalbos egzamino nesirinko laikyti niekas, o rusų kalbos egzaminą rinkosi 3 abiturientai, tad jiems laikyti teks vykti gegužės 27 d. į Jonavos suaugusių švietimo centrą, o kiti egzaminai vyks rajono mokyklų egzaminų centruose. Paskutinis egzaminas – biologijos - vyks birželio 19 d. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje.

   Mokykliniai (menų ir technologijų) brandos egzaminai mokyklose vyksta nuo sausio 23 d., o vertinimas vyks paskirtuose vertinimo centruose gegužės 5 – 19 dienomis. Mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks tą pačią dieną – birželio 5 – kaip ir valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.

   Pakartotinė sesija vyks birželio 22 – liepos 7 dienomis. Dėl įvairių priežasčių nelaikiusiems brandos egzaminų, o taip pat neišlaikiusiems lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, bus galima laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą pakartotinės sesijos metu bazinėje mokykloje - Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje.

   Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki 2017 m. liepos 11 d., apeliacijų rezultatus – iki liepos 18 d.

   Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo vertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-235 patvirtino Raseinių rajono abiturientams 2017 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo bei vertinimo centrus. Bazine mokykla paskirta Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-71 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ išoriniams kandidatams registruoti, brandos egzaminų pakartotinei sesijai vykdyti ir mokyklinių brandos egzaminų apeliacijoms nagrinėti paskyrė bazinę mokyklą - Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją.

   Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje - eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2017 m., reikia kreiptis iki 2017 m. vasario 25 d. į Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją, Kalnų g. 3, Raseiniai, el. p. raseiniugimnazija@raseiniai.lt, interneto svetainė http://www.raseiniugimnazija.lt/ugdymas/egzaminai.  


2017 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»
 
2016 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2016 metais laikyti brandos egzaminus »»»

2015 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»
 
Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2015 metais laikyti brandos egzaminus »»»
  
2014 m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, tolesnė mokinių veikla »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų kandidatų pasirinkimus 2014 metais laikyti brandos egzaminus »»»

Informacija apie 2013 m. Raseinių rajono mokyklų PUPP ir abiturientų brandos egzaminų rezultatus »»»

Informacija apie Raseinių rajono mokyklų 2013 metų brandos egzaminų pasirinkimą

2013 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai


Informacija apie Raseinių rajono abiturientų brandos egzaminų 2012 m. rezultatus

 

Informacija apie 2012 metų brandos egzaminų pasirinkimą

 

2012 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai ir mokinių skaičius 

 

 MOKINIŲ PASIEKIMAI TAIKANT STANDARTIZUOTUS TESTUS


Raseinių rajono 2016 m. mokinių pasiekimai taikant standartizuotus testus »»» 
 

Raseinių rajono 2015 m. mokinių pasiekimai taikant standartizuotus testus »»»
Informacija atnaujinta: 2017-10-09 13:43:58
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.