Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. rugpjūčio 16 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8660704
Šiandien: 231
Dabar: 33
Prenumerata

 
 
Konkursai
Raseinių rajono savivaldybės administracijos skelbimas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

(Skelbimas išspausdintas 2018-04-10  Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Karjera viešajame sektoriuje“, „Kiti darbo skelbimai“, skelbimo numeris: 51433)

Įmonės pavadinimas: Savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“ (įmonės kodas 302044607).

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas: Direktorius.

Darbo vieta: Maironio g. 10-10, Raseinių m., Raseinių r. sav.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei trejų metų vadovaujamo darbo patirtį.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, būti susipažinusiam su teisės aktais reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, savivaldybės įmonių valdymą, darbo santykius, daugiabučių namų administravimą, turto valdymą, buhalterinės apskaitos organizavimą bei kitais norminiais teisės aktais.

3. Būti komunikabiliu, atsakingu, gebėti planuoti, organizuoti darbą, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Funkcijos:

1. Organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.

2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

3. Turėdamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos išankstinį pritarimą, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus.

4. Teikia informaciją įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes, planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas bei apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai.

5. Sudaro įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir jį pateikia kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6. Parengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles.

7. Parengia ir tvirtina įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles, tvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, darbuotojų pareiginius nuostatus ar instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus.

8. Įmonės vardu pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, sudaro sandorius.

9. Užtikrina įmonės finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku.

10. Tvirtina įmonės asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles, finansinės ir buhalterinės operacijos.

11. Savo įsakymu nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikia ir įmonės vardu sudaryti sandorius turi teisę tam įgalioti įmonės darbuotojai.

12. Skatina įmonės darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas.

13. Sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją.

14. Užtikrina saugias įmonės darbuotojų darbo sąlygas.

15. Leidžia įmonės veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja įmonės interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendrauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

16. Kontroliuoja įmonės ūkinę veiklą, analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai pagerinti.

17. Užtikrina savo ir įmonės darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą.

18. Nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti.

19. Kontroliuoja kaip darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei pats juos vykdo.

20. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose, įmonės įstatuose įmonės direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

3. Gyvenimo aprašymas, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

4. Užpildyta pretendento anketa, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 punkto 1.4. papunkčiu patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą.

5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

6. Privačių interesų deklaracija.

7. Vairuotojo pažymėjimo kopija.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

   Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 428) 41 562,

el. paštas justina.miniotaite@raseiniai.lt

Skelbimas galioja iki: 2018-04-24.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.